9. Langlopende schulden

Specificatie onderhandse leningen:

> lees meer

10. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De in de tabellen opgenomen getallen zijn afgeronde bedragen. Hierdoor kunnen zich afrondingsverschillen voordoen.

> lees meer

11. Financiële instrumenten

De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de omvang van risico‚Äôs die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten.

> lees meer

12. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en regelingen

Aan ProRail is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een concessie verleend voor het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur voor de periode 2015-2025.

> lees meer

13. Bedrijfsopbrengsten

De verantwoorde bijdragen betreffen de van de Rijksoverheid verkregen middelen voor capaciteitsmanagement, verkeersleiding, onderhoud en kapitaallasten van het landelijke railnet.

> lees meer

14. Bedrijfslasten

De in de tabellen opgenomen getallen zijn afgeronde bedragen. Hierdoor kunnen zich afrondingsverschillen voordoen.

> lees meer

16. Resultaat voor mutatie egalisatierekening

Het resultaat voor mutatie egalisatierekening betreft het verschil tussen de verleende subsidie Beheer, Onderhoud en Vervangingen en de werkelijke kosten waarvoor subsidie is verleend en wordt in zijn geheel ten laste onderscheidenlijk ten gunste

> lees meer

17. Mutatie egalisatierekening

De mutatie egalisatierekening betreft de onttrekking onderscheidenlijk toevoeging van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening aan de egalisatierekening als onderdeel van de overlopende passiva.

> lees meer