Winst- en verliesrekening over 2020

Bedragen in miljoenen euro’s

  

2020

 

2019

 

Netto omzet

     

Exploitatiebijdragen Rijksoverheid

 

868

 

765

 

Gebruiksvergoeding

 

334

 

358

 

Overige

 

34

 

45

 
   

1.237

 

1.168

      

Geactiveerde productie eigen bedrijf

  

125

 

127

Overige bedrijfsopbrengsten

  

6

 

5

Som der bedrijfsopbrengsten

13

 

1.367

 

1.300

      

Bedrijfslasten

14

    

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

 

-829

 

-776

 

Lonen en salarissen

 

-345

 

-327

 

Sociale lasten

 

-82

 

-71

 

Afschrijvingskosten (im)materiële vaste activa

 

-101

 

-105

 

Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa

 

-8

 

-6

 

Overige bedrijfslasten

 

-6

 

-45

 

Som der bedrijfslasten

  

-1.370

 

-1.330

      

Financiële baten en lasten

15

    

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

 

1

 

-

 

Rentelasten en soortgelijke kosten

 

-8

 

-8

 
   

-7

 

-8

      

Resultaat voor mutatie egalisatierekening

16

 

-10

 

-38

Mutatie egalisatierekening

17

 

10

 

38

Resultaat voor belastingen

  

-

 

-

Belastingen

18

 

-

 

-

Resultaat na belastingen

  

-

 

-

Mijn Verslag (0)