Materialiteitsanalyse

Door middel van een materialiteitsanalyse inventariseren wij minimaal één keer per drie jaar welke duurzaamheidsthema’s materieel zijn voor ProRail en onze stakeholders. De impact en relevantie van de materiële thema’s worden samengevat in de materialiteitsmatrix. Hiermee sluiten wij aan bij de rapportage volgens Global Reporting Initiative (GRI).

Eind 2018 is een uitgebreide materialiteitsanalyse uitgevoerd, waarbij ook de herijking van de materialiteitsmatrix 2018-2020 heeft plaatsgevonden.

In 2021 vindt een herijking van de materialiteitsmatrix plaats, waarbij zowel de externe als de interne stakeholders van ProRail worden geconsulteerd. Vooruitlopend op deze herijking is eind 2020 reeds een enquête uitgezet onder een gedeelte van het hoger management van ProRail, waaronder de executive committee. Daarbij is gestreefd naar een samenstelling die representatief is voor ProRail als geheel. Deze enquête dient ter signalering van eventuele wijzigingen in het relatieve belang van bestaande materiële thema’s voor 2020, maar heeft ook als doel om te inventariseren of er aanvullende thema’s zijn die we moeten beoordelen in de uitgebreidere herijking van de matrix in 2021.

Materialiteitsmatrix en de thema’s van 2020

De resultaten van de tussentijdse consultaties hebben wij verwerkt in de materialiteitsmatrix 2020. De matrix geeft een duidelijk overzicht van de mate van belang van de respectievelijke thema’s voor de stakeholders (y-as), afgezet tegen het belang van deze thema’s voor ProRail (x-as). De thema’s in de rechterbovenhoek hebben topprioriteit.

De materiële thema’s van 2020 vertegenwoordigen zo volledig mogelijk het spectrum van maatschappelijke en duurzaamheidsissues waar ProRail mee te maken heeft en sluiten aan bij de rapportage volgens Global Reporting Initiative (GRI). Sommige thema’s zijn vanwege de grote reikwijdte opgesplitst in subthema’s, maar voor de overzichtelijkheid logisch geclusterd onder een samenhangende noemer. De (sub)thema’s worden toegelicht onder de matrix.

De weergave van de relevantie van de thema’s voor onze stakeholders achten wij nog representatief voor het jaar 2020. Uit de enquête die in 2020 is gehouden onder het hogere management van ProRail zijn wel kleine verschuivingen gebleken. Deze hebben wij doorgevoerd in de materialiteitsmatrix 2020. De meest opvallende verschuivingen zijn te zien bij de thema’s ‘duurzaam inzetbare medewerkers’, ‘diversiteit en gelijke kansen’ en ‘biodiversiteit en natuurwaarden’. Voor al deze thema’s geldt dat ze een hogere mate van relevantie toegekend hebben gekregen. Bij de volledige herijking van de materialiteitsmatrix in 2021 gaan wij dieper in op deze thema’s om meer inzicht te krijgen in de relatie hiervan tot de overige materiële thema’s. Dit is met name van belang voor het thema ‘diversiteit en gelijke kansen’, omdat onze stakeholders dit thema ook een relatief hoog belang meegeven in relatie tot de overige thema’s.

1. Punctueel en Betrouwbaar spoor

Dit thema is onder te verdelen in twee subthema’s die nauw met elkaar zijn verbonden:

 • Punctueel spoor

ProRail wil dat reizigers en goederen op de geplande tijd aankomen op hun bestemming.

 • Betrouwbaar spoor

Leveringszekerheid: de levering van beschikbare treinpaden garanderen en treinen laten rijden volgens de geplande dienstregelingen. Door goed en preventief onderhoud proberen we verstoringen zo veel mogelijk te voorkomen. Als zich verstoringen voordoen, zetten we ons in om de afhandeling te versnellen en de impact voor onze stakeholders te beperken. We handelen zo betrouwbaar mogelijk door voorspelbaar in informatiebehoeften te voorzien.

2. Spoorveiligheid

Spoorveiligheid omvat vier hoofdstromen:

 • Veilige werkomgeving

Onze eigen medewerkers, onze opdrachtnemers en vervoerders verwachten veilige werkomstandigheden op en rond het spoor.

 • Veilig reizen op het spoor, stations en emplacementen

Reizigers en verladers moeten kunnen rekenen op veilige infrastructuur en verkeersleiding over het spoor en op veilige en toegankelijke stations en emplacementen.

 • Veilige leefomgeving

Voor de samenleving en omwonenden van het spoor draagt ProRail de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige leefomgeving rond het spoor met aandacht voor sociale veiligheid en verkeersveiligheid.

 • Cybersecurity

Digitalisering brengt het risico met zich mee dat op afstand onrechtmatig toegang wordt verschaft tot de digitale omgeving en systemen. Voor ProRail zou dit grote gevolgen kunnen hebben voor de betrouwbaarheid en de veiligheid van de diensten. ProRail draagt zorg voor gedegen beveiliging van de digitale omgeving en systemen om onrechtmatige toegang te voorkomen.

3. Capaciteit

Het thema capaciteit is onderverdeeld in de volgende subthema’s:

 • Capaciteit

De vraag naar vervoer per trein groeit sterk voor zowel reizigers als goederen. Om deze vraag te faciliteren vergroten wij de capaciteit op het spoor en de stations en optimaliseren wij de benutting hiervan. Waar nodig breiden we de capaciteit uit met infrastructurele aanpassingen.

 • Intermodaliteit

Samen met partners van andere modaliteiten spelen we optimaal in op de deur-tot-deur vervoersvraag

4. CO2-voetafdruk

Dit thema is onder te verdelen naar vier subthema’s:

 • Duurzame energie

Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. ProRail draagt bij aan de verlaging van CO2-uitstoot door zoveel mogelijk duurzame energie in te kopen en waar mogelijk zelf op te wekken.

 • Energieverbruik

ProRail heeft invloed op het eigen energieverbruik en op dat van treinen en streeft naar reductie hiervan om bij te dragen aan verlaging van de CO2-uitstoot.

 • Duurzaam/circulair materiaalgebruik

ProRail stimuleert duurzaam/circulair materiaalgebruik bij aanbestedingen en draagt hiermee bij aan verlaging van de CO2-uitstoot.

 • Modal-shift

Wij stimuleren meer gebruik van (inter)nationale treinen in plaats van de (vracht)auto en het vliegtuig om bij te dragen aan de klimaatdoelen van Parijs.

5. Innovatieve oplossingen en ontwikkelingen

ProRail werkt aan innovatieve oplossingen die nodig zijn voor de realisatie van meer spoor- en stationscapaciteit, betere prestaties en een duurzamer en kostenefficiënter spoor.

6. Klanttevredenheid en reputatie

Jaarlijks doet ProRail onderzoek naar de klanttevredenheid en de reputatie onder vervoerders, spoorpartners, overheden, omwonenden, treinreizigers en eigen medewerkers.

7. Betaalbaar spoor

ProRail staat voor de uitdaging om zo efficiënt mogelijk waarde te creëren voor de stakeholders. Van belang is geld te investeren daar waar dit het meeste oplevert voor ons netwerk en om ons werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

8. Duurzame inzetbare medewerkers

Als werkgever hecht ProRail veel waarde aan tevreden en vitale medewerkers door hen eigenaar te laten zijn van hun eigen loopbaan en ontwikkeling. ProRail investeert in de medewerkers met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en de mogelijkheid om trainingen en opleidingen te volgen.

9. Diversiteit en gelijke kansen

ProRail staat voor gelijke behandeling en gelijke kansen voor iedereen in de samenleving. Graag creëren we een werkomgeving waar verschillen tussen mensen worden gewaardeerd en benut.

10. Geluid en trillingen

Zoveel mogelijk minimaliseren van hinder voor de omgeving als gevolg van geluid en trillingen veroorzaakt door passerende treinen of werkzaamheden aan het spoor.

11. Afval

Als spoorbeheerder is ProRail (mede)verantwoordelijk voor de afvalstromen die ontstaan tijdens bouw en beheer. Afvaloverlast op het spoor en de stations dient zoveel mogelijk te worden beperkt. Afval is een potentiële grondstof en dient zoveel mogelijk te worden gerecycled en gescheiden afgevoerd te worden door zowel ProRail als onderaannemers.

12. Biodiversiteit en natuurwaarden

Vanwege de doorkruising van leefgebieden van dieren en planten vormt de spoorweginfrastructuur een fysieke barrière voor de ontwikkeling en het behoud van biodiversiteit in Nederland. ProRail spant zich bij de aanleg en het beheer van het spoor in om de negatieve effecten van het spoor op het ecosysteem tot een minimum te beperken en knelpunten tussen infrastructuur en natuur waar mogelijk op te lossen, zodat natuurgebieden weer met elkaar worden verbonden.

Mijn Verslag (0)