9. Langlopende schulden

Bedragen in miljoenen euro's

2020

2019

   

Onderhandse leningen

73

148

Pensioenpremie

-

-

Overlopende passiva

17.298

16.927

 

17.371

17.075

Onderhandse leningen

Bedragen in miljoenen euro's

Ministerie van Financiën

Institutionele beleggers

Totaal

    

Stand per 31 december 2019

75

73

148

Mutaties

   

Toevoegingen

-

-

-

Aflossingen

-75

-

-75

Stand per 31 december 2020

-

73

73

Specificatie onderhandse leningen:

Bedragen in miljoenen euro's

< 1 jaar

1 - 5 jaar

> 5 jaar

Totaal

     

2% tot 4%

-

-

-

-

4% tot 6%

-

-

-

-

6% tot 8%

-

-

73

73

 

-

-

73

73

Reële waarde

De reële waarde van de onderhandse leningen bedraagt EUR 110 miljoen (2019: EUR 190 miljoen) en is bepaald met behulp van beschikbare marktinformatie en schattingsmethoden. De marktwaarde van de onderhandse leningen is geschat aan de hand van de contante waarde van de toekomstige kasstromen tegen de geldende marktrente. Als grondslag voor de marktrente is hierbij gebruik gemaakt van rentevoeten op Europese staatsleningen met vergelijkbare looptijd.

Pensioenpremie

ProRail heeft met het ontstaan van de vordering op het Spoorwegpensioenfonds in 2015 (EUR 79 miljoen) de verplichting om deze gelden aan te wenden voor pensioendoeleinden. ProRail B.V. gebruikt deze gelden voor het verschil tussen de werkelijke 24% pensioenpremie en de betaalde pensioenpremie uit het premiepad zoals overeengekomen met de vakbonden tot en met 2021.

Bedragen in miljoenen euro’s

Totaal

  

Verplichting premiepad – kortlopend

4

Verplichting premiepad – langlopend

-

Stand per 31 december 2019

4

Mutaties

 

Toevoeging

-

Onttrekking

4

Vrijval

-

Stand per 31 december 2020

-

  

Verplichting premiepad – kortlopend

-

Verplichting premiepad – langlopend

-

Stand per 31 december 2020

-

Overlopende passiva

Bedragen in miljoenen euro's

2020

2019

   

Vooruitontvangen omgevingswerken

178

175

Investeringsbijdragen

17.120

16.752

 

17.298

16.927

Vooruitontvangen omgevingswerken

ProRail voert in opdracht van derden, voornamelijk gemeenten en provincies, werken uit zoals onderdoorgangen, spoorwegovergangen en geluidswallen. Deze partijen hebben aan ProRail een vergoeding betaald bij oplevering van het werk of betalen jaarlijkse vergoedingen. Deze vergoedingen worden door ProRail onder de overlopende passiva verantwoord als bijdrage voor periodiek onderhoud aan en toekomstige vernieuwing van deze objecten. Gezien de negatieve rente per ultimo 2020 heeft geen oprenting plaatsgevonden (2019: 0%). Ten aanzien van de aanwending bij onderhoud wordt verondersteld dat deze gelijk is aan de jaarlijkse bijdragen en oprenting over de gestorte afkoopsommen (EUR 8 miljoen). Eventuele afwijkingen van deze aanname worden direct in de winst- en verliesrekening verantwoord. Indien geen sprake meer is van vernieuwing, leidt dit tot een vrijval. In 2020 was de vrijval EUR 2 miljoen. De verantwoorde bijdrage inzake omgevingswerken heeft overwegend een langlopend karakter.

Bedragen in miljoenen euro’s

Onderhoud

Vernieuwing

Totaal

    

Omgevingswerken – kortlopend

8

1

9

Omgevingswerken – langlopend

36

139

175

Stand per 31 december 2019

44

140

184

Mutaties

   

Bijdragen

11

4

15

Oprenting

-

-

-

Aanwending

-8

-2

-10

Vrijval

-

-2

-2

Stand per 31 december 2020

47

140

188

    

Omgevingswerken – kortlopend

8

2

10

Omgevingswerken – langlopend

39

139

178

Stand per 31 december 2020

47

141

188

De in de tabellen opgenomen getallen zijn afgeronde bedragen. Hierdoor kunnen zich afrondingsverschillen voordoen.

Investeringsbijdragen

De investeringsbijdragen betreffen de bijdragen van de Rijksoverheid en van derden voor de financiering van investeringen in (im)materiële vaste activa. Deze gelden worden op de balans verantwoord.

De vrijval vindt plaats in de vorm van amortisaties naar rato van de afschrijvingskosten op de desbetreffende (im)materiële vaste activa. Het aandeel waarover niet wordt afgeschreven heeft betrekking op terreinen en bedraagt EUR 669 miljoen (2019: EUR 666 miljoen).

Onder de investeringsbijdragen is een bedrag van EUR 57 miljoen (2019: EUR 56 miljoen) opgenomen voor verwachte tekorten op de dekking van de kosten voor Projectmanagement, Engineering, Administratie en Toezicht (PEAT) die gemaakt worden in de planuitwerkingsfase en de realisatiefase van een project (AK schommelfonds).

Bedragen in miljoenen euro's

Rijksoverheid

Derden

Totaal

    

Investeringsbijdrage - kortlopend

424

79

503

Investeringsbijdrage - langlopend

14.148

2.604

16.752

Stand per 31 december 2019

14.572

2.683

17.255

Mutaties

   

Ontvangen bijdragen

741

206

947

Desinvesteringen

-47

-7

-54

Afschrijvingen

-443

-60

-503

Overige mutaties

17

-

17

Stand per 31 december 2020

14.840

2.822

17.662

    

Investeringsbijdrage - kortlopend

457

85

542

Investeringsbijdrage - langlopend

14.383

2.737

17.120

Stand per 31 december 2020

14.840

2.822

17.662

Ontvangen bijdragen

De toevoegingen van de investeringsbijdragen betreffen de ontvangen bijdragen van de Rijksoverheid voor 2020 van EUR 741 miljoen (2019: EUR 695 miljoen) en van derden, met name gemeenten en provincies van EUR 206 miljoen (2019: EUR 256 miljoen).

Desinvesteringen

De amortisatie als gevolg van desinvesteringen hebben grotendeels betrekking op projecten binnen de categorie Werken in constructie en op boekwaardeverliezen.

Afschrijvingen

De amortisatie als gevolg van afschrijvingen betreffen de vrijval van investeringsbijdragen ten gunste van de winst- en verliesrekening. Deze staan tegenover de betreffende afschrijvingskosten van de materiële vaste activa.

Overige mutaties

De overige mutaties op de investeringsbijdragen hebben met name betrekking op de herrubricering in verband met een herbeoordeling van het economisch eigendom van de onderliggende activa.

Mijn Verslag (0)