14. Bedrijfslasten

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

Bedragen in miljoenen euro's

2020

2019

   

Kosten van uitbesteed werk

-708

-659

Overige externe kosten

-120

-117

Totaal kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

-829

-776

De in de tabellen opgenomen getallen zijn afgeronde bedragen. Hierdoor kunnen zich afrondingsverschillen voordoen.

Onder de categorie kosten uitbesteed werk en andere externe kosten worden alle diensten verantwoord die ProRail inkoopt. Daarnaast alle externe kosten die we maken (b.v. boetes/belastingen). De inkopen en externe kosten hebben betrekking op alle activiteiten van ProRail en worden verantwoord voor de activeerbare en onderhanden projecten in de balans en voor de operationele activiteiten in de winst en verliesrekening.

De kosten van uitbesteed werk en de overige externe kosten zijn over de volgende activiteiten verdeeld:

Procentuele verdeling naar activiteiten

2020

2019

   

Grootschalig onderhoud

16%

13%

Kleinschalig onderhoud

31%

34%

Transfer

11%

11%

Beheer

24%

23%

Overige vervangingen

0%

0%

Aanleg realisatie

1%

1%

Onderzoeken

1%

1%

Apparaat

16%

16%

 

100%

100%

Kosten van uitbesteed werk

Bedragen in miljoenen euro's

2020

2019

   

Infrastructurele kosten

-458

-433

Inspecties en onderzoek

-26

-22

ICT-diensten

-131

-122

Onroerende zaken

-1

1

Advies

-37

-33

Inhuur

-56

-50

Totaal kosten van uitbesteed werk

-708

-659

Infrastructureel

Onder infrastructureel staan de geleverde prestaties verwantwoord van aannemers- en ingenieursdiensten verantwoord voornamelijk voor de activiteiten groot- en kleinschalig onderhoud en onderhoud transfer.

Inspecties en onderzoek

Inspecties en onderzoek betreffen ingekochte diensten voor het verrichten van inspecties aan de infrastructuur, voornamelijk in het kader van grootschalig onderhoudsactiviteiten.

ICT-diensten

ICT – diensten omvat de ingekochte diensten voor het leveren en onderhouden van zowel informatie- en besturingssystemen en de kantoorautomatisering.

Advies

Advies omvat alle ingekochte diensten voor adviezen. Hieronder vallen technische adviezen t.b.v beheeractiviteiten, financieel adviezen (w.o. accountants) en juridische adviezen.

Inhuur

Hieronder vallen ingehuurde externe medewerkers door ProRail B.V. bij externe organisaties.

Honoraria van de accountant

Onderstaande honoraria zijn in 2020 ten laste van het resultaat (Advies) van ProRail gebracht inzake accountantskosten en adviesdiensten door de externe accountant van ProRail zijnde Deloitte Accountants B.V. 

Bedragen in miljoenen euro's

2020

2019

Onderzoek van de jaarrekening

0,7

0,7

Andere controleopdrachten

0,6

0,4

Adviesdiensten op fiscaal terrein

-

-

Andere niet controlediensten

-

-

 

1,3

1,1

In het honorarium voor de controle van de jaarrekening van ProRail B.V. zijn de werkzaamheden voor de jaarrekening en daarmee verband houdende verantwoordingen van ProRail opgenomen. De overige controle-opdrachten betreffen de controlewerkzaamheden voor projectverantwoordingen en het jaarverslag. Andere niet controlediensten betreffen algemene adviesdiensten. Er zijn in het boekjaar geen adviesdiensten op fiscaal terrein door de accountant uitgevoerd.

Overige externe kosten

Bedragen in miljoenen euro’s

2020

2019

   

NUTS-kosten

-40

-42

Huisvesting

-35

-37

Materialen

-12

-11

Overige externe kosten

-33

-27

Totaal overige externe kosten

-120

-117

NUTS-kosten

Onder NUTS-kosten zijn de kosten m.b.t. het inkopen van energie verantwoord. Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op de beheeractiviteiten van ProRail B.V.

Huisvesting

Onder huisvesting worden de huisvestingskosten verantwoord m.b.t. de activiteiten voor beheer (o.a. verkeersleiding posten e.d.) en ProRail kantoren.

Materialen

Onder materialen worden de kosten verantwoord voor o.a. gebruikte materialen t.b.v. onderhoud van liften en roltrappen en materialen voor overige aanleg activiteiten.

Overige externe kosten

Onder de overige externe kosten zijn o.a. de kosten verantwoorden voor communicatie, verzekeringen en voertuigen.

Lonen en salarissen

Bedragen in miljoenen euro’s

2020

2019

   

Lonen en salarissen

-323

-297

Overige personeelskosten

-21

-30

Totaal

-345

-327

De in de tabellen opgenomen getallen zijn afgeronde bedragen. Hierdoor kunnen zich afrondingsverschillen voordoen

Alle medewerkers zijn werkzaam in Nederland.

Verdeling van fte (gemiddeld aantal fte)

 

2020

2019

   

Directie

12

12

Capaciteitsmanagement

218

180

Operatie

2.947

2.822

Projecten

596

662

Staven

691

693

   
 

4.464

4.369

Sociale lasten

Bedragen in miljoenen euro’s

2020

2019

   

Totaal

-82

-71

Het werkgeversaandeel van de pensioenpremies bedraagt EUR 37,8 miljoen (2019: EUR 28,5 miljoen).

Bezoldiging commissarissen

De ten laste van ProRail komende beloning van de commissarissen over 2020 bedraagt in totaal EUR 224.637 (2019: EUR 186.230). De beloning bestaat uit een vast honorarium, een vergoeding voor deelname aan een of meer commissies en een onkostenvergoeding. In 2020 heeft indexering van de bezoldiging plaatsgevonden. De bezoldiging van de raad van commissarissen over 2020 is als volgt:

2020

Vaste jaarlijkse vergoeding

Vergoeding Audit Commissie

Vergoeding remuneratie, selectie en benoemings-commissie

Vergoeding compliance en integriteits-commissie

Overige vergoedingen

Totaal

J.G.M. Alders

36.746

-

8.912

-

1.425

47.083

J.G.H. Helthuis

23.479

8.912

8.912

-

1.425

42.728

A.C.W. Sneller

23.395

8.912

-

-

1.425

33.732

L.M. Sondag

23.395

-

8.912

-

1.425

33.732

T.R. Bercx

23.395

-

8.912

-

1.425

33.732

C.J.A.M. Romme

23.293

8.912

-

-

1.425

33.630

      

224.637

2019

      

J.G.M. Alders

34.500

-

8.466

-

1.354

44.320

W. Kooijman

1.828

-

706

-

113

2.647

J.G.H. Helthuis

21.936

8.466

8.466

-

1.422

40.290

P.T.H Timmermans

1.828

-

706

-

113

2.647

A.C.W. Sneller

21.936

8.466

-

-

1.354

31.756

L.M. Sondag

21.936

-

8.466

-

1.354

31.756

T.R. Bercx

15.355

-

5.926

-

948

22.229

C.J.A.M. Romme

7.312

2.822

-

-

451

10.585

      

186.230

Er zijn geen leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen verstrekt door de onderneming.

Bezoldiging bestuurders

De ten laste van ProRail komende beloning van de statutair bestuurders en de overige directieleden over 2020 bedraagt in totaal EUR 633.693 (2019: EUR 593.953). De beloning van de bestuurders bestaat uit een vast inkomen met secundaire arbeidsvoorwaarden (onkostenvergoeding, leaseauto en pensioen). Er zijn geen leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders verstrekt door de onderneming. De bezoldiging voor de statutair bestuurders en overige directieleden is als volgt:

Naam

Functie

Periodiek betaalde beloningen

    

2020

 

Brutoloon

Werkgevers-deel sociale premies

Onkosten vergoeding

Bijtelling auto

Beloningen betaalbaar op termijn [1]

Overige vergoedingen [2]

Totaal

Uitkering bij beeindiging dienstverband

J. Voppen

CEO

182.304

9.831

720

3.344

15.351

-

211.550

-

A. Rietstra

COO

185.640

9.608

720

-

15.351

-

211.319

-

J.J.A. van Leeuwen

CFO

183.696

9.831

-

1.946

15.351

-

210.824

-

        

633.693

 

2019

         

P. Eringa

CEO

148.112

6.771

10

2.741

10.006

-

167.640

-

J. Voppen

CEO / COO

175.611

10.296

720

3.344

15.009

-

204.980

-

A. Rietstra

COO

14.440

846

60

450

1.251

-

17.047

-

J.J.A. van Leeuwen

CFO

178.650

10.296

-

330

15.009

-

204.285

-

        

593.953

 
  • 1 Werkgeversdeel pensioenpremie
  • 2 Overige vergoedingen voor vaste medewerkers betreffen een bruto toeslag voor pensioen versobering

Arbeidsvoorwaarden

Vervoersfaciliteiten

ProRail opereert binnen het domein van het Openbaar Vervoer. Om in de mobiliteitsbehoefte van zijn medewerkers te voorzien stelt ProRail hen en hun gezinsleden vervoersfaciliteiten ter beschikking (gebonden aan de fiscale regels ter zake).

Pensioen

De pensioenregeling van de bedrijfstak Spoorwegen is een collectieve toegezegde-bijdrageregeling, die de werkgever verplicht tot het betalen van een vooraf vastgestelde jaarlijkse premie. De opbouw van het pensioen is afhankelijk van de leeftijd van de medewerker. Medewerkers geboren in of na 1950 hebben in beginsel aanspraak op een pensioen gebaseerd op een middelloonregeling met een pensioenleeftijd van 68 jaar. De werkgever is niet aansprakelijk voor het aanvullen van premie- of dekkingstekorten bij het pensioenfonds. Eind 2020 is geen sprake van een recht op overschot.

Afschrijvingskosten immateriële vaste activa

Bedragen in miljoenen euro's

2020

2019

   

Afschrijvingen imva, gefinancierd door eigen financiering

-6

-7

Afschrijvingen imva, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

-16

-13

   
 

-22

-20

Amortisatie imva, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

16

13

 

-6

-7

Amortisatie

De amortisaties betreffen de vrijval van bedragen ten gunste van de winst- en verliesrekening. Deze amortisaties staan tegenover de betreffende afschrijvingskosten van de immateriële vaste activa die zijn gefinancierd door de Rijksoverheid en derden.

Afschrijvingskosten materiële vaste activa

Bedragen in miljoenen euro's

2020

2019

   

Afschrijvingen, gefinancierd door eigen financiering

-95

-98

Afschrijvingen, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

-488

-472

   
 

-583

-570

Amortisatie materiële vaste activa, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

488

472

 

-95

-98

Amortisatie

De amortisaties betreffen de vrijval van bedragen ten gunste van de winst- en verliesrekening. Deze amortisaties staan tegenover de betreffende afschrijvingskosten van de materiële vaste activa die zijn gefinancierd door de Rijksoverheid en derden.

Overige waardeveranderingen immateriële vaste activa

Bedragen in miljoenen euro's

2020

2019

   

Overige waardeveranderingen imva, gefinancierd door eigen financiering

-

-

Overige waardeveranderingen imva, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

-1

-5

   
 

-1

-5

Amortisatie, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

1

5

 

-

-

Onder de overige waardeveranderingen vaste activa zijn begrepen de niet-activeerbare-investeringen.

Overige waardeveranderingen materiële vaste activa

Bedragen in miljoenen euro's

2020

2019

   

Overige waardeveranderingen mva, gefinancierd door eigen financiering

-8

-6

Overige waardeveranderingen mva, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

-52

-36

   
 

-60

-42

Amortisatie, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

52

36

 

-8

-6

Onder de overige waardeveranderingen vaste activa zijn begrepen de niet-activeerbare-investeringen.

Overige bedrijfslasten

Bedragen in miljoenen euro's

2020

2019

   

Mutatie voorzieningen

-10

-42

Waardevermindering vlottende activa

-1

-

Verplichting vooruitontvangen gelden omgevingswerken

5

2

Overige

-

-5

 

-6

-45

Onder de overige bedrijfslasten zijn de kosten verantwoord die niet tot de voorgaande categorieën binnen de bedrijfslasten behoren.

Mijn Verslag (0)