13. Bedrijfsopbrengsten

Bedragen in miljoenen euro's

2020

2019

   

Exploitatiebijdragen Rijksoverheid

868

765

Gebruiksvergoeding

334

358

Overige netto omzet

34

45

   

Geactiveerde productie eigen bedrijf

125

127

Overige bedrijfsopbrengsten

6

5

 

1.367

1.300

Exploitatiebijdragen Rijksoverheid

De verantwoorde bijdragen betreffen de van de Rijksoverheid verkregen middelen voor capaciteitsmanagement, verkeersleiding, onderhoud en kapitaallasten van het landelijke railnet. De verantwoorde bijdragen bestaan uit de onderstaande componenten:

Bedragen in miljoenen euro's

2020

2019

   

Initiële beschikking op (subsidie-)aanvraag

1.174

1.004

Aanvullende subsidiebeschikking

19

141

Vaststelling subsidie

-

-

 

1.193

1.145

   

Overige (project-)beschikkingen

75

53

Overloop vanuit beschikkingen voorgaand jaar

-

-

 

75

53

 

1.268

1.198

   

Financiering investeringswerken

-387

-427

Beschikte middelen

-

-19

Overheveling projecten naar volgend jaar

-13

13

 

-400

-433

Totaal exploitatiebijdragen

868

765

Gebruiksvergoeding

Bedragen in miljoenen euro's

2020

2019

   

Opbrengsten gebruiksvergoeding

337

365

Prestatieregelingen

-2

-7

 

334

358

De in de tabellen opgenomen getallen zijn afgeronde bedragen. Hierdoor kunnen zich afrondingsverschillen voordoen.

De in rekening gebrachte gebruiksvergoeding over 2020 bedraagt EUR 334 miljoen (2019: EUR 358 miljoen), waarvan het merendeel betrekking heeft op personenvervoerders. Deze bedragen hebben betrekking op de aan spoorwegondernemingen in rekening gebrachte vergoedingen voor het gebruik van het gemengde net inclusief HSL-Zuid en Betuweroute.

Overige netto omzet

De overige netto-omzet bestaat uit onder andere uit periodieke ontvangsten lagere overheden, opbrengsten inzake de levering van reisinformatie aan vervoerders en opbrengsten voor projectstudies en bedraagt EUR 34 miljoen over 2020 (EUR 2019: 45 miljoen).

Geactiveerde productie eigen bedrijf

Geactiveerde productie eigen bedrijf is het toerekenen aan c.q. het doorbelasten van de uren van projectmedewerkers tegen een kostendekkend tarief aan investeringswerken. Hierdoor worden alle investeringsuitgaven geactiveerd, naast engineerings- en bouwkosten ook de kosten van projectmanagement. Algemene overheadkosten worden niet geactiveerd.

Overige bedrijfsopbrengsten

Overige opbrengsten bedragen ultimo 2020 EUR 6 miljoen (2019: 5 miljoen) en bestaan uit opbrengsten die niet tot de netto-omzet van ProRail behoren, zoals vergoedingen voor detachering van medewerkers.

Mijn Verslag (0)