Meerjarenoverzicht

Winst- en verliesrekening

Bedragen in miljoenen euro's

2020

2019

2018

2017

2016

      

Bedrijfsopbrengsten

1.367

1.300

1.263

1.286

1.254

Bedrijfslasten

-1.370

-1.330

-1.268

-1.310

-1.265

Financiële baten en lasten / overig

-7

-8

-7

-10

-15

Bedrijfsresultaat

-10

-38

-12

-34

-26

Resultaat na belastingen

-

-

-

-

-

Balans

Bedragen in miljoenen euro's

2020

2019

2018

2017

2016

      

Vermogen

     

Balanstotaal

19.775

19.500

19.065

18.710

18.820

Eigen vermogen

1.604

1.604

1.604

1.604

1.605

Langlopende leningen

73

148

148

148

314

      

Activa

     

Materiële vaste activa

18.981

18.629

18.260

17.920

17.905

Afschrijvingen

101

105

111

112

117

Investeringen materiële vaste activa*

1.004

988

957

929

1.044

Investeringsbijdrage

947

951

902

861

972

  • * Investeringen in materiële vaste activa bestaan uit de bruto investeringen inclusief de niet activeerbare investeringen.

Medewerkers

In absolute aantallen

2020

2019

2018

2017

2016

      

Aantal medewerkers (gewogen gemiddelde)

4.572

4.473

4.414

4.289

4.069

Aantal medewerkers (einde jaar)

4.625

4.518

4.428

4.399

4.179

Aantal fte's eigen (gewogen gemiddelde)

4.464

4.369

4.304

4.175

3.959

Aantal fte's eigen (einde jaar)

4.518

4.410

4.329

4.279

4.072

Aantal fte's inhuur (gewogen gemiddelde)

342

357

333

294

209

Aantal fte's inhuur (einde jaar)

287

396

317

348

239

Kwantiteiten

In absolute aantallen

2020

2019

2018

2017

2016

      

Netlengte in exploitatie (in km) *

3.075

3.075

3.075

3.049

3.034

      

Totale spoorlengte (in km) *

7.097

7.097

7.114

7.146

7.219

      

Wissels

6.392

6.560

6.795

6.922

7.006

      

Overwegen **

2.419

2.477

2.519

2.369

2.368

      

Seinen

11.559

11.586

11.751

11.890

12.093

      

Stations

399

400

399

404

404

      

Beweegbare bruggen

67

67

69

56

56

Tunnels

26

26

24

18

15

      

Tonkilometers (in miljarden per jaar) ***

51

57

55

54

54

waarvan reizigers

37

43

42

41

40

waarvan goederen

14

14

13

13

14

      

Treinkilometers (in miljoenen per jaar) ***

152

165

164

160

159

waarvan reizigers

140

153

153

149

147

waarvan goederen

11

11

10

10

11

waarvan overig (aannemers/testritten)

1

1

1

1

1

      

Spoorwegondernemingen

27

27

29

26

30

  • * Vanaf 2016 worden kilometers inclusief HSL-Zuid gerapporteerd.
  • ** Vanaf 2016 worden overwegen exclusief dienstoverpaden gerapporteerd. In 2019 is de definitie van overwegen uitgebreid. In het aantal overwegen worden vanaf 2019 de particuliere overwegen meegenomen die ook openbaar gebruikt kunnen worden. Het vergelijkend cijfer 2018 is met deze gewijzigde definitie opnieuw herberekend.
  • *** De trein- en tonkilometers betreffen alle in Nederland gereden kilometers inclusief de kilometers op het HSL-traject.

Mijn Verslag (0)