Bijeenkomsten commissies

Auditcommissie

In 2020 kwam de auditcommissie negen keer bijeen. De auditcommissie heeft onder andere de volgende zaken besproken: de jaarstukken 2019, actualiteiten, halfjaarrapport ProRail, concept subsidieaanvraag 2021, subsidieverklaringen, kwartaalrapporten Corporate Audit, nieuwe methodiek gebruiksvergoeding, investeringsvoorstellen, fiscale zalen (waaronder belastingbeleid) en de fte-ontwikkeling. De commissie heeft voorts het auditjaarplan en het jaarbudget 2021 met een positief advies aan de RvC voorgelegd. De externe accountant was aanwezig bij de bespreking van de jaarrekening, het accountantsverslag en de managementletter. Voor het boekjaar 2020 is accountantskantoor Deloitte de accountant van ProRail B.V. en Railinfratrust B.V.

Selectie- en benoemingscommissie

In 2020 kwam de selectie- en benoemingscommissie twee keer regulier bijeen. De commissie houdt een rooster van aftreden van commissarissen bij en doet voorstellen voor (her)benoeming van commissarissen en RvB-leden.

Remuneratiecommissie

In 2020 kwam de remuneratiecommissie twee keer bijeen. Dit werd gecombineerd met de selectie en benoemingscommissie. In deze vergadering is onder meer gesproken over de beoordeling van de RvB-leden, opvolgingsmanagement, personeelsplanning, fte’s en ontwikkelingen op het gebied van de cao.

Mijn Verslag (0)