Balans per 31 december 2020

(vóór verwerking van het resultaat)

Bedragen in miljoenen euro’s

Activa

 

31 december 2020

 

31 december 2019

 
      

Vaste activa

     

Immateriële vaste activa

1

226

 

217

 

Materiële vaste activa

2

18.981

 

18.629

 
   

19.207

 

18.846

Vlottende activa

     

Voorraden

3

16

 

15

 

Onderhanden projecten in opdracht derden

4

6

 

9

 

Vorderingen en overlopende activa

5

175

 

210

 

Liquide middelen

6

371

 

420

 
   

568

 

654

      

Totaal Activa

  

19.775

 

19.500

      

Passiva

 

31 december 2020

 

31 december 2019

 
      

Eigen vermogen

7

    

Gestort kapitaal

 

0,02

 

0,02

 

Wettelijke reserve

 

38

 

42

 

Agio

 

1.599

 

1.599

 

Overige reserve

 

-33

 

-37

 

Onverdeeld resultaat

 

-

 

-

 
   

1.604

 

1.604

Voorzieningen

8

 

55

 

79

Langlopende schulden

9

 

17.371

 

17.075

Kortlopende schulden en overlopende passiva

10

 

745

 

742

      

Totaal Passiva

  

19.775

 

19.500

Mijn Verslag (0)