8. Voorzieningen

Bedragen in miljoenen euro's

Stand per 31 december 2019

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vrijval

Stand per 31 december 2020

Jubileumuitkeringen

9,8

1,9

-0,8

-

11

Reorganisatiekosten

2

-

-

-1

1

Verlieslatende contracten

1

-

-1

-

-

Voorziening AK

20

-

-16

-

4

Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen

42

2

-14

-4

26

Overige

4

12

-2

-

14

Totaal

79

16

-34

-5

55

De in de tabellen opgenomen getallen zijn afgeronde bedragen. Hierdoor kunnen zich afrondingsverschillen voordoen.

Jubileumuitkeringen

Medewerkers van ProRail ontvangen een jubileumgratificatie bij een dienstverband van 12,5 jaar, 25 jaar en 40 jaar. De vergoeding bij het 12,5 jaar dienstverband bedraagt 25% van het cao maandloon. Bij een dienstverband van 25 en 40 jaar ontvangt een medewerker een gratificatie van eenmaal het cao-maandloon. De voorziening bevat de voorwaardelijk opgebouwde rechten van medewerkers per 31 december 2020.

De gehanteerde veronderstellingen zijn als volgt:

 

2020

2019

Disconteringsvoet

-0,04%

0,40%

Arbeidsongeschiktheidsrisico (leeftijdsafhankelijk)

0,13%-1,71%

0,13%-1,72%

Kans uitdiensttreding (leeftijdsafhankelijk)

1%-5%

1%-5%

Algemene loonronde

2%

2%

Individuele verhogingen (leeftijdsafhankelijk)

0%-4%

0%-4%

Het kortlopend gedeelte van de jubileumvoorziening bedraagt EUR 0,8 miljoen.

Reorganisatievoorziening

In de reorganisatievoorziening zijn de kosten als gevolg van lopende herstructurering opgenomen die niet in verband staan met de doorlopende activiteiten van de onderneming. Het kortlopende deel van de reorganisatievoorziening bedraagt EUR 0,1 miljoen.

Verlieslatende contracten

De opgenomen voorziening is verantwoord inzake het verschil tussen verwachte voordelen uit bepaalde overeenkomsten te ontvangen na balansdatum en de onvermijdbare kosten om aan de verplichtingen in het betreffende contract te voldoen. Voor een nadere duiding verwijzen wij naar de grondslagen bij deze jaarrekening. De voorziening verlieslatende contracten heeft een kortlopend karakter.

Voorziening AK

Dit betreft een reservering voor verwachte tekorten op de dekking van de kosten voor Projectmanagement, Engineering, Administratie en Toezicht (PEAT) die gemaakt worden in de planuitwerkingsfase en de realisatiefase van een project. Het geheel van het bedrag heeft een langlopend karakter.

Voorziening voor claims en juridische procedures

De voorziening is bestemd ter dekking van de mogelijke uitkomsten inzake lopende claims en procedures. Het langlopend gedeelte van deze voorziening bedraagt EUR 6 miljoen.

Voorzieningen overig

In de overige voorzieningen zijn onder andere reserveringen opgenomen in het kader van overeenkomsten met derden waarin afspraken zijn gemaakt inzake bonus/malus regelingen. Deze voorziening dient ter dekking van de uitkomsten van deze regelingen en zijn naar verwachting kortlopend.

Mijn Verslag (0)