3. Voorraden

Bedragen in miljoenen euro's

2020

2019

   

Aanschafwaarde voorraad onderdelen

17

16

Voorziening incourant

-1

-1

 

16

15

De boekwaarde van de voorraden die op balansdatum zijn gewaardeerd tegen lagere opbrengstwaarde, bedraagt EUR 1 miljoen (2019: EUR 1 miljoen). De mutatie in voorziening incourant is ten laste van de winst en verliesrekening gekomen. De voorraadwaardering op basis van de actuele waarde wijkt niet materieel af van bovenstaande waardering.

Mijn Verslag (1)