2. Materiële vaste activa

Bedragen in miljoenen euro's

Dragen, geleiden en doorsnijden

Energie

Beheersen en communicatie

Beveiligen

Transfer

Werken in constructie

Totaal

        

Stand per 31 december 2019

       

Aanschafwaarde

18.435

2.399

1.302

2.271

2.898

1.063

28.368

Cumulatieve afschrijvingen

-5.777

-962

-891

-1.285

-824

-

-9.739

Boekwaarde

12.658

1.437

411

986

2.074

1.063

18.629

        

Mutaties in de boekwaarde

       

Investeringen

-

-

-

-

-

973

973

Ingebruikname

588

92

84

95

139

-998

-

Desinvesteringen

-28

-

-1

-

-1

-

-30

Afschrijvingen

-317

-57

-63

-73

-72

-

-582

Bijzondere waardeverminderingen

       

Overige mutaties

-2

-

-

-

-

-7

-9

Saldo

241

35

20

22

66

-32

352

        

Stand per 31 december 2020

       

Aanschafwaarde

18.942

2.486

1.383

2.365

3.026

1.032

29.234

Cumulatieve afschrijvingen

-6.043

-1.013

-953

-1.357

-887

-

-10.253

Boekwaarde

12.899

1.473

430

1.008

2.139

1.032

18.981

De in de tabellen opgenomen getallen zijn afgeronde bedragen. Hierdoor kunnen zich afrondingsverschillen voordoen.

De investeringen worden gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en derden.

Het juridische eigendom van de spoorinfra ligt bij Railinfratrust B.V. (100% aandeelhouder van ProRail B.V.).

Categorieën materiële vaste activa

Bedragen in miljoenen euro's

Dragen, geleiden en doorsnijden

Energie

Beheersen en communicatie

Beveiligen

Transfer

      

Terreinen

838

-

-

-

-

Aardebaan (incl. voorzieningen)

1.084

-

-

-

-

Gebouwen

248

-

-

-

-

Bovenbouw (incl. ballast)

3.633

-

-

-

-

Bruggen

3.912

-

-

-

-

Tunnels

2.056

-

-

-

-

Geluidschermen

461

-

-

-

-

Overwegen

187

-

-

-

-

Overige

480

-

-

-

-

Bovenleiding en draagconstructies

-

857

-

-

-

Onderstations/voedingsinstallaties

-

616

-

-

-

Hard- en software van de systemen voor de aansturing van de treindienst

-

-

118

-

-

Reizigersinformatiesystemen

-

-

65

-

-

Telecommunicatienetwerken

-

-

189

-

-

Overige communicatieapparatuur en hardware en software

-

-

58

-

-

Baanvak- en emplacementsbeveiliging (zoals: detectiesystemen, seinen en treinbeïnvloedingssystemen)

-

-

-

1.008

-

Perrons inclusief overkappingen

-

-

-

-

960

Toegang tot perrons (zoals: roltrappen, liften, bruggen en tunnels)

-

-

-

-

480

Publieke aandeel in stationsgebouwen

-

-

-

-

449

Fietsenstallingen

-

-

-

-

250

Totaal

12.899

1.473

430

1.008

2.139

Investeringen

De bruto investeringen in materiële vaste activa bedroegen in 2020 EUR 1.004 miljoen en zijn 1,6% hoger dan in 2019 (EUR 988 miljoen). In de verloopstaat materiële vaste activa zijn de projectgerelateerde kosten die niet voor activering in aanmerking komen van EUR 31 miljoen in mindering gebracht op de investeringen. Van het totaal aan bruto investeringen in 2020 is EUR 796 miljoen gefinancierd door ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2019: EUR 723 miljoen) en EUR 208 miljoen door derden (2019: EUR 265 miljoen).

Ingebruikname

De in gebruik genomen vaste activa bedragen in 2020 EUR 998 miljoen en hebben onder andere betrekking op bovenbouwvernieuwingsprojecten, onderdoorgangen en bruggen. Ook de spoorverdubbeling Zevenaar-Didam en het realiseren van de snelheidsverhoging op het traject Naarden-Bussum zijn hier onderdeel van.

Overige mutaties

Onder overige mutaties zijn overboekingen opgenomen van categorieën activa naar aanleiding van recente inzichten in de verschillende typen objecten, waaronder met name herrubriceringen in verband met herbeoordeling van het economisch eigendom van de onderliggende activa.

Mijn Verslag (0)