10. Kortlopende schulden en overlopende passiva

Bedragen in miljoenen euro's

2020

2019

   

Leveranciers en handelscrediteuren

13

26

Belastingen en sociale lasten

21

20

Overige kortlopende schulden

186

237

Overlopende passiva

526

459

 

745

742

De in de tabellen opgenomen getallen zijn afgeronde bedragen. Hierdoor kunnen zich afrondingsverschillen voordoen.

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Leveranciers en handelscrediteuren

Onder de leveranciers en handelscrediteuren zijn opgenomen de ontvangen en nog niet betaalde facturen met name van aannemers voor lopende projecten en onderhoud aan de spoorinfrastructuur.

Belastingen en sociale lasten

De kortlopende schulden inzake belastingen en sociale lasten bestaan uit de te betalen loonheffing over december 2020 van EUR 21 miljoen (2019: EUR 20 miljoen). 

Overige kortlopende schulden

Bedragen in miljoenen euro’s

2020

2019

   

Schulden aan Rijksoverheid

10

42

Vooruitontvangen subsidiebedragen

62

83

Personeelsaanspraken (vakantiegeld en vrijetijdsaanspraken)

17

14

Pensioen - verplichting premiepad

-

4

Nog te ontvangen facturen

77

81

Overige kortlopende schulden

20

13

 

186

237

Schulden aan Rijksoverheid

De kortlopende schulden Rijksoverheid hebben met name betrekking op terug te betalen beschikte middelen.

Vooruitontvangen subsidiebedragen

Bedragen in miljoenen euro’s

2020

2019

   

Voorfinanciering van geoormerkte programma's

2

2

Vooruit ontvangen subsidiegelden aanleg (MIRT)

2

2

Vooruit ontvangen subsidie kapitaallasten en onderhoud (BOV)

-

-

Vooruit ontvangen gelden van de Europese Unie

5

-

Vooruit ontvangen gelden van lagere overheden en derden

52

79

FENS projecten

1

-

   

Stand per 31 december

62

83

Pensioen - verplichting premiepad

ProRail heeft met het ontstaan van de vordering op het Spoorwegpensioenfonds in 2015 (EUR 79 miljoen) de verplichting om deze gelden aan te wenden voor pensioendoeleinden. ProRail gebruikt deze gelden voor het verschil tussen de werkelijke 24% pensioenpremie en de betaalde pensioenpremie uit het premiepad zoals overeengekomen met de vakbonden tot en met 2021. Voor de verloopstaat van deze pensioenpremie verwijzen wij naar de toelichting op de langlopende schulden.

Overige kortlopende schulden

In de overige kortlopende schulden is per ultimo 2020 een bedrag van EUR 14 miljoen verantwoord inzake vooruitontvangen bedragen betreffende onderhanden projecten derden.

Overlopende passiva

Bedragen in miljoenen euro's

2020

2019

   

Investeringsbijdragen

542

503

Vooruitontvangen omgevingswerken

10

9

Egalisatierekening

-26

-53

 

526

459

Investeringsbijdragen

De investeringsbijdragen betreft de door de Rijksoverheid of derden betaalde vergoedingen voor investeringsprojecten. De aanwending vindt plaats naar rato van afschrijvingen en desinvesteringen op de door genoemde partijen gefinancierde (im)materiële vaste activa.

Vooruitontvangen omgevingswerken

De verantwoorde bijdrage inzake omgevingswerken heeft overwegend een langlopend karakter. Het kortlopende deel van de bijdrage heeft betrekking op de jaarlijkse aanwending voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden.

Egalisatierekening

Voor een nadere toelichting inzake de egalisatierekening verwijzen wij naar de grondslagen van de jaarrekening. Het verloop van de egalisatierekening in 2020 is als volgt:

Bedragen in miljoenen euro’s

2020

2019

   

Stand per 1 januari

-53

-15

Mutaties

  

Resultaat

-10

-38

Overige

37

-

   

Stand per 31 december

-26

-53

Mutatie resultaat

Het resultaat 2020 van EUR 10 miljoen negatief (2019: EUR 38 miljoen negatief) betreft het verschil tussen de verleende subsidie in 2020 en de werkelijke kosten van de door subsidieverlener opgedragen taken.

Mutatie overige

De mutatie op de regel 'Overige' van EUR 37 miljoen in 2020 is het gevolg van de vaststelling van de subsidie 2019, rekening houdend met de bandbreedte van + en -/- 5% van de gemiddelde BOV subsidie van de afgelopen 5 jaar.

Mijn Verslag (1)