Onze waardeketen

In onze strategie en bedrijfsvoering zoeken we steeds naar mogelijkheden om in maatschappelijk opzicht het verschil te maken.

ProRail is onderdeel van het ‘spoorecosysteem’. ProRail zorgt samen met de spoorpartners voor de aanleg en het onderhoud van het spoor. Wij verdelen de beschikbare capaciteit tussen reizigersvervoerders, goederenvervoerders en andere gebruikers, zoals aannemers en meettreinen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en regionale overheden verstrekken subsidies en vervoerders betalen een vergoeding voor het gebruik van het spoor. De wensen en behoeftes van reizigers en verladers staan centraal in onze dienstverlening. Samen met partners, als gemeenten en provincies, zoeken we voortdurend het best mogelijke antwoord op de vraag van reizigers en verladers naar treinvervoer en stationsvoorzieningen. De goederen en diensten die wij afnemen om onze activiteiten te kunnen exploiteren komen voornamelijk uit Nederland.

Wij voeren structureel de dialoog met de diverse stakeholders en laten jaarlijks onderzoeken hoe tevreden ze zijn over onze dienstverlening en prestaties, zie ook ‘In contact met onze stakeholders’.

De waarde van het spoor

Input

Natuurlijk kapitaal

 • materiaal

 • grond en sloten

 • (duurzame) energiebronnen

Bij het aanleggen van spoor, het bouwen van stations en het onderhouden van onze infrastructuur worden grote hoeveelheden materiaal gebruikt. Daarnaast beheren en onderhouden we grond en sloten rondom het spoor. Ons energieverbruik is voornamelijk afkomstig van duurzame bronnen.

Duurzaam spoor

Sociaal kapitaal

 • stakeholders

Samen met onze stakeholders maken wij onderdeel uit van het ‘spoorecosysteem’. We voeren structureel overleg met hen over de maatschappelijke relevantie en impact van het spoor.

Stakeholders

Menselijk kapitaal

 • betrokken en vakkundige medewerkers

Onze medewerkers, maar ook die van onze spoorpartners, zetten zich dag en nacht in om reizen over het spoor mogelijk te maken. We streven naar betrokken werkgeverschap, waarbij verschillen tussen mensen worden gewaardeerd en benut. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers een goede balans tussen werk en privé hebben, veilig kunnen werken en duurzaam inzetbaar blijven.

Onze medewerkers

Intellectueel kapitaal

 • kennisuitwisseling

 • innovaties

Wij investeren in innovatie voor een toekomstbestendig, veilig en comfortabel spoor. Innovatieve oplossingen zijn belangrijk voor meer spoorcapaciteit, betere prestaties en een duurzamer en kostenefficiënter spoor. We vinden samenwerking hierbij cruciaal. Daarom bundelen we krachten en delen we kennis met onder andere de (internationale) spoorsector, Rijkswaterstaat, universiteiten en kennisinstituten.

Innovatieve oplossingen en ontwikkelingen

Geproduceerd kapitaal

 • spoornetwerk

 • stations

Met ons spoorwegnetwerk verbinden we mensen, goederen en steden met elkaar. We onderhouden spoor en stations, we breiden deze uit, we verdelen de capaciteit op het spoor, en we leiden het treinverkeer op het spoor.

Stations- en spoorvernieuwingenCapaciteit

Financieel kapitaal

 • subsidies

 • vergoedingen

Voor de financiering van onze activiteiten ontvangen we subsidies en vergoedingen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincies, gemeentes en stadsregio’s. Ook ontvangen we vergoedingen van vervoerders voor het gebruik van het spoorwegnetwerk.

Financiën

Businessmodel

Onze missie

Wij verbinden mensen, steden en bedrijven per spoor, nu en in de toekomst. Wij maken aangenaam reizen en duurzaam vervoer mogelijk.

Binnen welke kaders realiseren wij onze missie en hoe vertalen we deze binnen onze organisatie?

Organisatie en activiteiten

Onze strategische ambities

ProRail Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt.

ProRail verbindt, verbetert en verduurzaamt om nu en in de toekomst te voorzien in de vraag naar duurzaam en betrouwbaar vervoer per spoor dat veilig en betaalbaar is.

Organisatie en activiteiten

Risicomanagement

Risicomanagement is bij ProRail onderdeel van de reguliere planning- en controlcyclus met als doel eventuele risico’s tijdig te identificeren, te analyseren en waar nodig maatregelen te nemen.

Risicomanagement

Corporate Governance

Hoe wordt ProRail bestuurd? En hoe vindt het toezicht hierop plaats?

Corporate Governance

Output

Natuurlijk kapitaal

 • CO2-voetafdruk

 • biodiversiteit en natuurwaarden

Bij de aanleg en het beheer van ons spoor willen we de negatieve effecten van ons spoor op het milieu beperken. Dit doen we onder andere door circulair materiaalgebruik te stimuleren, biodiversiteit langs het spoor te verbeteren en in duurzame energieopwekking op onze eigen assets te investeren.

Duurzaam spoor

Sociaal kapitaal

 • klanttevredenheid en reputatie

 • veilige leefomgeving

 • geluid en trillingen

 • afval

We maken steeds meer treinverkeer mogelijk op onze infrastructuur en dragen daarmee positief bij aan duurzaam vervoer in Nederland. Hierbij streven we naar een veilige leefomgeving rond het spoor met minimale hinder van trillingen, geluid en afval.

Betrokkenheid van onze stakeholdersVeilig levenGeluid en trillingen

Menselijk kapitaal

 • divers medewerkers-bestand met gelijke kansen

 • medewerkers in hun kracht

 • veilige werkomgeving

Onze medewerkers staan met hun vakmanschap, betrokkenheid en enthousiasme aan de basis van de prestaties die we leveren. We streven naar een omgeving waarin zij zich prettig voelen. We bieden hen de mogelijkheid zich te ontwikkelen door het volgen van opleidingen en cursussen. Tevens streven we naar een veilige werkomgeving voor zowel onze medewerkers als de medewerkers van de spooraannemers.

Onze medewerkersVeilig werken

Intellectueel kapitaal

 • innovatieve oplossingen en ontwikkelingen

Onze innovatieve oplossingen dragen bij aan de realisatie van meer spoorcapaciteit, betere prestaties en een duurzamer, veiliger en kostenefficiënter spoor.

Innovatieve oplossingen en ontwikkelingen

Geproduceerd kapitaal

 • punctueel spoor

 • betrouwbaar spoor

 • capaciteit

 • toegankelijke stations en spoorvernieuwingen

 • veilig reizen op het spoor, stations en emplacementen

 • cybersecurity

We dragen bij aan de Nederlandse mobiliteitsvraag door het vervoer van steeds meer reizigers en goederen over het spoor te faciliteren. Hiervoor werken we aan het vergroten van de capaciteit en de betrouwbaarheid van ons spoorwegnetwerk, het voorzien in veilige en goed toegankelijke stations en emplacementen en het zorgdragen voor goede beveiliging van onze digitale omgeving en systemen.

We meten de klanttevredenheid van onze vervoerders en ladingbelanghebbenden en de reputatie onder treinreizigers, overheden, bouwsector en arbeidsmarkt.

Punctueel spoorBetrouwbaar spoorCapaciteitStations- en spoorvernieuwingenVeilig reizenBetrokkenheid van onze stakeholders

Financieel kapitaal

 • betaalbaar spoor

Wij willen onze financiële middelen zo efficiënt mogelijk besteden en hierbij zoveel mogelijk waarde creëren voor de maatschappij. Om dit te realiseren streven wij onder andere naar het nemen van de juiste investeringsbeslissingen en het efficiënt beheren en onderhouden van het spoornetwerk.

Financiën

Mijn Verslag (1)