GRI-verslaglegging

Deloitte Accountants heeft een assurance-opdracht uitgevoerd die gericht was op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid dat de niet-financiële informatie in de hoofdstukken 'Kerncijfers', 'Het jaar 2020', ‘Profiel van ProRail’, ‘Spoorprestaties’, ‘Maatschappelijke prestaties’, ‘Onze medewerkers’, ‘Stakeholders’, ‘Maatschappelijk verslagleggingsbeleid’ en ‘GRI-verslaglegging’ in het jaarverslag 2020 van ProRail in alle van materieel belang zijnde aspecten juist is weergegeven in overeenstemming met de GRI Standards (Core option) van Global Reporting Initiative, de Handreiking maatschappelijke verslaggeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving en de interne verslaggevingscriteria van ProRail. De assurance verklaring is enkel opgenomen in het jaarverslag van ProRail B.V. en niet in het jaarverslag van Railinfratrust B.V.

GRI Content Index

GRI Standard

Omschrijving

Verwijzing

Omissie

GRI 102: Algemene indicatoren 2016

Organisatieprofiel

102-1

Naam van de organisatie

Profiel (Juridische structuur), Besturing (Corporate Governance)

 

102-2

Voornaamste merken, producten en/of diensten

Profiel van ProRail (Organisatie en activiteiten; Wat wij doen)

 

102-3

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

Profiel van ProRail (Organisatie en activiteiten; Werkgebied)

 

102-4

Het aantal landen waar de organisatie actief is

Profiel van ProRail (Organisatie en activiteiten; Werkgebied)

 

102-5

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Profiel (Organisatie en activiteiten; Juridische structuur),
Corporate governance (Structuur van de onderneming)

 

102-6

Afzetmarkten

Profiel van ProRail (Organisatie en activiteiten: Werkgebied),
Onze waardeketen

 

102-7

Omvang van de verslaggevende organisatie

Kerncijfers,
Jaarrekening (Balans)

 

102-8

Samenstelling medewerkersbestand

Kerncijfers (Medewerkers),
Medewerkers (Diversiteit en Inclusiviteit; Vrouwen in de top van ProRail),
Medewerkers (Diversiteit en Inclusiviteit; Verdeling man-vrouw)
Onze medewerkers (Onze medewerkers; Cao),
Overige niet-financiële informatie

ProRail is actief in Nederland, een weergave naar regio is niet van toepassing.

102-9

Omschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie

Profiel van ProRail (Organisatie en activiteiten: Werkgebied),
Onze waardeketen,
Financiële prestaties 2018 (Effectieve bestedingen)

 

102-10

Significante veranderingen voor de organisatie en de keten

 

Niet van toepassing: Er zijn in het rapportagejaar geen significante veranderingen geweest betreffende de omvang, structuur, eigendom of de waardeketen.

102-11

Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie

Risicomanagement

 

102-12

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes die door de organisatie worden onderschreven

Overige niet-financiële informatie

 

102-13

Lidmaatschappen van verenigingen en/of nationale internationale belangenorganisaties

Overige niet-financiële informatie

 

Strategie

102-14

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie

Het jaar 2020

 

Ethiek en Integriteit

102-16

Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode

www.prorail.nl/corporate-governance/gedragscode

 

Bestuur

102-18

De bestuursstructuur van de organisatie

Corporate Governance (Raad van commissarissen),
Corporate Governance (Raad van bestuur)

 

Betrokkenheid stakeholders

102-40

Overzicht van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken

Stakeholders (Onze stakeholders), Stakeholders (In contact met onze stakeholders)

 

102-41

Percentage werknemers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt

Medewerkers (Onze medewerkers; Cao)

 

102-42

Uitgangspunt voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden

Stakeholders (Onze stakeholders),
Stakeholders (In contact met onze stakeholders)

 

102-43

Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken

Stakeholders (Betrokkenheid van onze stakeholders),
Stakeholders (In contact met onze stakeholders)

 

102-44

Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen

Stakeholders (Betrokkenheid van onze stakeholders),
Stakeholders (In contact met onze stakeholders)

 

Verslaglegging

102-45

Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen en die niet onder dit verslag vallen

 

Niet van toepassing: ProRail heeft per jaareinde geen deelnemingen en stelt dan ook geen geconsolideerde jaarrekening op.

102-46

Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag en hierbij gehanteerde uitgangspunten

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (In contact met onze stakeholders),
Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (Materialiteitsanalyse)

 

102-47

Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (Materialiteitsanalyse)

 

102-48

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering

Maatschappelijkverslagleggingsbeleid (Consistentie),
Overige niet-financiële informatie

 

102-49

Wijzigingen in de rapportage

Stakeholders (Materialiteitsanalyse)

 

102-50

Verslaggevingsperiode

Overige niet-financiële informatie

 

102-51

Datum van het meest recente vorige verslag

Overige niet-financiële informatie

 

102-52

Verslaggevingcyclus

Overige niet-financiële informatie

 

102-53

Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan

Overige niet-financiële informatie

 

102-54

Claims omtrent het rapporteren in overeenstemming met de GRI Standards

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid (Verslaggevingscriteria GRI)

 

102-55

GRI Content Index

GRI Content Index

 

102-56

Beleid met betrekking tot het verkrijgen van externe assurance van het verslag en verwijzing naar het externe assurance-rapport

Maatschappelijkverslagleggingsbeleid (Verslaggevingscriteria GRI),
Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant

 

Betaalbaar spoor (GRI 201: Economische prestatie 2016)

103-1/2/3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (In contact met onze stakeholders),
Stakeholders (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Financiën

 

201-1

Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd

Jaarrekening

 

201-3

Dekking van de sociale-, en pensioenverplichtingen van de organisatie

Jaarrekening

 

201-4

Financiële steun van een overheid

Jaarrekening

 

CO₂-voetafdruk (GRI 302: Energie 2016)

103-1/2/3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (In contact met onze stakeholders),
Stakeholders (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Maatschappelijk verantwoord ondernemen,
Maatschappelijke prestaties (Duurzaam spoor)

 

302-1

Energieverbruik binnen de organisatie

Overige niet-financiële informatie

 

302-2

Energieverbruik buiten de organisatie

Overige niet-financiële informatie

 

302-3

Energie intensiteit

Overige niet-financiële informatie

 

302-4

Reductie van het energieverbruik

Overige niet-financiële informatie

 

302-5

Reductie van de energiebehoefte ten aanzien van producten en diensten

Overige niet-financiële informatie

 

CO₂-voetafdruk (GRI 305: Emissies 2016)

103-1/2/3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (In contact met onze stakeholders),
Stakeholders (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Maatschappelijk verantwoord ondernemen,
Maatschappelijke prestaties (Duurzaam spoor)

 

305-1

Directe emissies van broeikasgassen (scope 1)

Overige niet-financiële informatie

 

305-2

Indirecte emissies van broeikasgassen (scope 2)

Overige niet-financiële informatie

 

305-3

Andere indirecte emissies van broeikasgassen (scope 3)

Overige niet-financiële informatie

Momenteel hebben wij geen inzicht in de scope 3 inzet van Biobrandstoffen. Wij zullen in 2021 onderzoeken of dit een materiële emissie is.

CO₂-voetafdruk (GRI 308: Beoordeling milieucriteria leveranciers 2016)

103-1/2/3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (In contact met onze stakeholders),
Stakeholders (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Maatschappelijk verantwoord ondernemen,
Maatschappelijke prestaties (Duurzaam spoor; Materialen)

 

308-1

Nieuwe leveranciers die zijn gescreend op basis van milieucriteria

Overige niet-financiële informatie

 

PRORAIL: Punctueel en betrouwbaar spoor

103-1/2/3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (In contact met onze stakeholders),
Stakeholders (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Spoorprestaties (Punctueel spoor),
Spoorprestaties (Betrouwbaar spoor)

 

ProRail indicator

Reizigerspunctualiteit 5 minuten HRN

Spoorprestaties (Punctueel spoor)

 

ProRail indicator

Reizigerspunctualiteit 15 minuten HRN

Spoorprestaties (Punctueel spoor)

 

ProRail indicator

Reizigerspunctualiteit 5 minuten HSL

Spoorprestaties (Punctueel spoor)

 

ProRail indicator

Punctualiteit 3 minuten regionale series

Spoorprestaties (Punctueel spoor)

 

ProRail indicator

Transitotijd goederenvervoer

Spoorprestaties (Punctueel spoor)

 

ProRail indicator

Geleverde treinpaden

Spoorprestaties (Betrouwbaar spoor)

 

ProRail indicator

Klanthinder als gevolg van storingen infra

Spoorprestaties (Betrouwbaar spoor)

 

PRORAIL: Spoorveiligheid (GRI 403: Gezond en veilig werken 2018)

103-1/2/3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (In contact met onze stakeholders),
Stakeholders (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Spoorprestaties (Veiligheid; Veilig leven),
Spoorprestaties (Veiligheid; Veilig reizen),
Spoorprestaties (Veiligheid; Veilig werken)

 

403-9

Werkgerelateerde verwondingen

Overige niet-financiële informatie

Het volume van werk van spooraannemers is een concurrentiegevoelig gegeven, waardoor wij niet beschikken over het aantal gewerkte uren van de door opdrachtnemers ingezette medewerkers. Hierdoor kunnen wij niet rapporteren over de verhouding van de arbeidsongevallen ten opzichte van het gewerkte aantal uren.

ProRail indicator

Veilig werken: Aantal arbeids-veiligheidsincidenten

Spoorprestaties (Veiligheid; Veilig werken)

 

ProRail indicator

Veilig leven: Aantal aanrijdingen op overwegen

Spoorprestaties (Veiligheid; Veilig leven)

 

ProRail indicator

Veilig leven: Aantal suïcides

Spoorprestaties (Veiligheid; Veilig leven)

 

ProRail indicator

Veilig reizen: Aantal botsingen trein-trein

Spoorprestaties (Veiligheid; Veilig reizen)

 

ProRail indicator

Veilig reizen: Aantal ontsporingen

Spoorprestaties (Veiligheid; Veilig reizen)

 

ProRail indicator

Veilig reizen: Aantal STS-passages (roodseinpassages)

Spoorprestaties (Veiligheid; Veilig reizen)

 

PRORAIL: Capaciteit

103-1/2/3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (In contact met onze stakeholders),
Stakeholders (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Spoorprestaties (Capaciteit),
Spoorprestaties (Stations- en spoorvernieuwingen)

 

PRORAIL: Innovatieve oplossingen en ontwikkelingen

103-1/2/3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (In contact met onze stakeholders),
Stakeholders (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Spoorprestaties (Innovatieve oplossingen en ontwikkelingen)

 

PRORAIL: Klanttevredenheid en reputatie

103-1/2/3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (In contact met onze stakeholders),
Stakeholders (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Stakeholders (Betrokkenheid van onze stakeholders)

 

ProRail indicator

Klantoordeel reizigersvervoerders, goederenvervoerders en ladingbelanghebbenden

Stakeholders (Betrokkenheid van onze stakeholders; Tevredenheid van onze klanten)

 

Afbakening materiële thema's

Materiële thema's

Bijbehorende GRI standard

Afbakening

  

Toeleverende industrie (materialen)

ProRail leveranciers

ProRail medewerkers

Vervoerders

Reizigers

Samenleving / omgeving

        

Betaalbaar spoor

GRI 201: Economische prestatie

  

        

CO₂-voetafdruk

GRI 302: Energie

  
 

GRI 305: Emissies

  
 

GRI 308: Beoordeling milieucriteria leveranciers

 

    
        

Punctueel en betrouwbaar spoor

    

 
        

Spoorveiligheid

GRI 403: Gezond en veilig werken

 

        

Capaciteit

    

 
        

Innovatieve oplossingen en ontwikkelingen

 

 

  
        

Klanttevredenheid en reputatie

    

  

Overige niet-financiële gegevens

Aanvullende algemene informatie

  

Aanvullende informatie medewerkers

Samenstelling medewerkersbestand

De samenstelling van het medewerkersbestand is berekend op basis van het aantal medewerkers met een dienstverband in het boekjaar.

Aantal medewerkers naar dienstverband (vast/bepaalde tijd)

In 2020 heeft 97,0% van de medewerkers van ProRail een vast dienstverband. De overige 3,0% van de medewerkers heeft een dienstverband voor bepaalde tijd.

Verhouding van vrouwelijke medewerkers naar type dienstverband: 96,9 % vast, 3,1% bepaalde tijd.

Verhouding van mannelijke medewerkers naar type dienstverband: 97,0% vast, 3,0% bepaalde tijd.

Aantal medewerkers naar dienstverband (full-time/part-time)

In 2020 heeft 86,1% van de medewerkers van ProRail een full-time dienstverband. De overige 13,9% van de medewerkers heeft een part-time dienstverband.

Verhouding van vrouwelijke medewerkers naar full-time/part-time dienstverband: 64,0% full-time, 36,0% part-time.

Verhouding van mannelijke medewerkers naar full-time/part-time dienstverband: 94,4% full-time, 5,6% part-time.

Inhuur medewerkers

ProRail maakt gebruik van aannemers met eigen personeel of inhuur. ProRail gunt opdrachten via aanbestedingstrajecten. Hierbij worden aan de aannemer geen eisen gesteld over de samenstelling van het medewerkersbestand of aan het aantal uur dat hij medewerkers daadwerkelijk inzet op de opdracht. Hierdoor is voor ProRail niet betrouwbaar vast te stellen wat de omvang hiervan is.

  

Aanvullende informatie veiligheid: Werkgerelateerde verwondingen

De rapportage over deze GRI-standaard omvat alle medewerkers van ProRail en van de aannemers, voor zover de gevraagde informatie beschikbaar is voor ProRail.

De werkgerelateerde gevaren die een risico op ernstig letsel met zich meebrengen, zijn in samenwerking met de spooraannemers in railAlertverband bepaald en vastgelegd in een Arbocatalogus: https://arbo.railalert.nl/. Daarnaast beschikt ProRail voor het eigen personeel over een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en over preventiemedewerkers. Maatregelen en acties die zijn genomen of worden uitgevoerd om werkgerelateerde gevaren te elimineren en risico's te minimaliseren zijn vastgelegd in het 'Meerjarenplan BVR Arbeidsongeval 2019-2021'. Verbetermaatregelen in relatie tot spoorwerk worden samen met aannemers in railAlertverband genomen.

Voor de berekening van onderstaande gerapporteerde verhouding verwondingen ten opzichte van het aantal gewerkte uren is gerekend met 1.000.000. Het in het boekjaar gewerkte aantal uren door ProRail medewerkers is 8.388.749 uur.

Aantal doden als gevolg van werkgerelateerd letsel

In 2020 waren geen fatale werkgerelateerde ongevallen onder de medewerkers van ProRail en de medewerkers van aannemers.

Aantal ernstig gewonden als gevolg van werkgerelateerde ongevallen

In 2020 was sprake van drie werkgerelateerde ongevallen waarbij medewerkers ernstig gewond zijn geraakt. In twee gevallen betrof het beknelling en in één geval betrof het een zonnesteek. In alle gevallen ging dit om medewerkers van aannemers. Geen gevallen bekend voor ProRail medewerkers.

Aantal bekende werkgerelateerde ongevallen, waarbij sprake was van letsel en verzuim

In 2020 was in totaal sprake van 38 werkgerelateerde ongevallen, waarbij sprake was van letsel en verzuim. In één geval betrof het een medewerker van ProRail en in 37 gevallen betrof het een medewerker van een aannemer.

De verhouding verwondingen ten opzichte van het gewerkte aantal uren voor de medewerkers van ProRail is 0,12.

De belangrijkste oorzaken van werkgerelateerde ongevallen

Vallen, stoten, struikelen, zonnesteek, beknellen en geraakt door objecten.

  

Overige aanvullende informatie

ProRail heeft de volgende externe charters onderschreven

- UN Global Compact principles (middels lidmaatschap UIC)
 - Meerjarenafspraken energie (MJA3)
 - Green Deal Duurzaam GWW
 - De Nederlandse Corporate Governance Code
 - CO2-prestatieladder
 - Global Reporting Initiative

ProRail is aangesloten bij de volgende associaties

European Rail Infrastructure Managers (EIM), Union Internationale des Chemins de Fer (UIC), Rail Net Europe (RNE), Platform of Rail Infrastructure Managers in Europe (PRIME), Rail Cargo Information Netherlands, Railforum, NextGeneration Infrastructure, railAlert, Stichting bewuste bouwers, Raad voor Vastgoed Rijksoverheid, Rijksprojectenacademie, Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden en Ondernemen, Kennis in het Groot (KING), Stichting Ondergronds Bouwen, Raad van Advies Instituut voor Bouwrecht, Adviesraad van de Raad van Arbitrage voor de bouw, Stichting Bouwpluim, Bouwreflectie, Innovatietafel, Stichting Vernieuwing Bouw, Dutch Innovation Centre for Electric Road Transport, VNO-NCW, De Slinger Utrecht, Gezondheidsfondsen voor rookvrij.

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering

In het jaarverslag 2020 is geen sprake van herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt.

Verslaggevingsperiode

1 januari 2020 t/m 31 december 2020

Datum van het meest recente vorige verslag

10 april 2020

Verslaggevingscyclus

Jaarlijks

Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan

Zie: http://www.prorail.nl/contact

  

Aanvullende informatie CO₂-voetafdruk

Vanwege het ontbreken van definitieve cijfers inzake het energieverbruik en de uitstoot over 2020 rapporteren we met terugwerkende kracht over de realisatie 2019.

  

Aanvullende informatie energieverbruik

Het verbruik vanuit alle verschillende energiebronnen wordt omgerekend naar MJ primair energiegebruik, zoals voorgeschreven in de MJA3 systematiek, waarbij gebruik wordt gemaakt van de hierin opgenomen conversiefactoren, welke zijn vastgelegd in: https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/

Energieverbruik binnen de organisatie uit duurzame bronnen (renewable)

Totaal energieverbruik binnen de organisatie uit duurzame bronnen in 2019 was 1.253 TJ. Dit is opgebouwd uit 1.190 TJ groene elektriciteit (inclusief 10 TJ zelf opgewekte elektriciteit) en 63 TJ groen gas.

Energieverbruik binnen de organisatie uit grijze bronnen (non-renewable)

Totaal energieverbruik uit grijze bronnen in 2019 was 94 TJ. Dit is opgebouwd uit 30 TJ gewoon gas, 26 TJ stadsverwarming en 1 TJ diesel ten behoeve van noodstroomaggregaten.

Totaal elektriciteitsgebruik

Het totale elektriciteitsgebruik van ProRail bedroeg in 2019 136 GWh.

Totaal gasgebruik

Het totale gasverbruik van ProRail bedroeg in 2019: 2,9 mln. m³ gas.

Energieverbruik buiten de organisatie

Totaal energiegebruik buiten de organisatie in 2019 bedroeg: 13.806 TJ (2018: 13.787 TJ). Dit is inclusief energieverbruik van dieseltreinen.

Energie-intensiteit

De energie intensiteit van ProRail is onderverdeeld naar drie categorieën:
 
 - Stations (gerapporteerd per m2): 0,264 TJ/m2
 - Infra (per km spoor): 102,96 GJ/km
 - Kantoren (per m2): 1,15 GJ/m2
 
De energie intensiteit van de stations bevat elektriciteit, aardgas (incl. groen gas) en stadsverwarming. De energie intensiteit van infra en kantoren bevat elektriciteit, aardgas (incl. groen gas) en stadsverwarming en dieselverbruik noodstroomaggregaten.

De energie Efficiency Index bedroeg 109% in 2019 en heeft betrekking op energieverbruik binnen de organisatie.

Het basisjaar voor het bepalen van de energie Efficiency Index is 2015. Dit is gelijk aan het basisjaar van de energiedoelstellingen die zijn opgenomen in het Meerjarenplan Duurzaamheid 2016-2030.

Reductie van het energieverbruik

ProRail heeft in 2019 voor 31 TJ aan procesmaatregelen getroffen, grotendeels besparing door stationsmaatregelen (27 TJ).

Het basisjaar voor het bepalen van de procesmaatregelen is 2015. Dit is gelijk aan het basisjaar van de energiedoelstellingen die zijn opgenomen in het Meerjarenplan Duurzaamheid 2016-2030.

Reductie van de energiebehoefte ten aanzien van producten en diensten

Door het verminderen van wissels is minder energie nodig voor het laten rijden van treinen. Ook de implementatie van Routelint zorgt voor een energiebesparing bij de treinen. De totale ketenbesparing is ongeveer 77 TJ.

Het basisjaar voor het bepalen van de reductie in energiebehoefte van geleverde producten en diensten is 2015, gelijk aan het basisjaar voor de energiedoelstellingen die zijn opgenomen in het Meerjarenplan Duurzaamheid 2016-2030.

  

Aanvullende informatie emissies

Om de ontwikkeling van de CO₂ emissie en het effect van CO₂ reducerende maatregelen te monitoren berekent ProRail sinds 2008 de CO₂ voetafdruk. De CO₂ voetafdruk voor 2019 is vastgelegd in de Emissie inventaris 2019 (https://www.prorail.nl/siteassets/homepage/toekomst/documenten/co2-emissie-inventaris-2019-v-20201218.pdf). Hierin zijn onder andere de grondslagen en de emissiefactoren vastgelegd die zijn gehanteerd bij de bepaling van de emissies in scope 1, 2 en 3.

  

Directe emissies van broeikasgassen
 (scope 1)

Directe emissies van broeikasgassen (CO₂ en CH4) naar gewicht waren in 2019 7,30 kiloton. Dit is inclusief 2,52 kiloton emissie als gevolg van verbranding van Biogas.

Indirecte emissies van broeikasgassen
 (scope 2)

Indirecte emissie van broeikasgassen in Nederland in 2019 bedroeg naar gewicht 1,45 kiloton.

Andere indirecte emissies van broeikasgassen
 (scope 3)

De scope 3 emissies in 2019 bedroegen in totaal 2,46 kiloton. Het grootste aandeel hierin hebben de externe servers met een emissie van 2,1 kiloton.

  

Aanvullende informatie milieu screening leveranciers

Nieuwe leveranciers die zijn gescreend op basis van milieucriteria

ProRail is een opdrachtgeverorganisatie. Daardoor is de mate waarin opdrachtnemers/leveranciers rekening houden met milieucriteria van grote invloed op het resultaat van ProRail. 45% á 60% van de inkoopomzet betreft werkzaamheden die de veiligheid en beschikbaarheid van de spoorinfrastructuur beïnvloeden. Deze omzet loopt via de erkenningsregeling van ProRail. Binnen deze regeling wordt 100% gescreend op de aanwezigheid van een milieumanagementsysteem conform ISO 14001, of delen daarvan voor zover nodig, om te kunnen blijven voldoen aan de regelgeving die voor het bedrijf relevant is. Naast het screenen van zijn belangrijkste opdrachtnemers (die werkzaamheden aan het spoor verrichten,) stelt ProRail inkoopvoorwaarden, contractbepalingen en duurzame inkoopeisen ten aanzien van milieu aspecten.

Mijn Verslag (1)