5. Vorderingen en overlopende activa

Bedragen in miljoenen euro's

2020

2019

   

Vorderingen op derden

43

74

Overige kortlopende vorderingen

117

125

Overlopende activa

14

11

 

175

210

De in de tabellen opgenomen getallen zijn afgeronde bedragen. Hierdoor kunnen zich afrondingsverschillen voordoen.

Bij de waardering van de vorderingen is bij de vorderingen op derden en vorderingen uit hoofde van door derden veroorzaakte schades rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid van EUR 2 miljoen (2019: EUR 1 miljoen). Alle posten hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

Vorderingen op derden

Het saldo vorderingen op derden bestaat uitsluitend uit vorderingen op debiteuren, voornamelijk in het kader van gefactureerde projectkosten en gebruiksvergoedingen aan derden.

Overige kortlopende vorderingen

In de overige vorderingen ultimo 2020 is onder andere een bedrag inzake nog te factureren gebruiksvergoeding van EUR 29 miljoen opgenomen (2019: EUR 28 miljoen).

Bedragen in miljoenen euro's

2020

2019

   

Vorderingen omzetbelasting

35

28

Vorderingen op Rijksoverheid

15

32

Overige vorderingen

67

65

 

117

125

Overlopende activa

De overlopende activa bestaan uit vooruitbetalingen. Bij vooruitbetalingen met een langlopend karakter zijn tevens bankgaranties afgegeven. Voor details omtrent de garanties verwijzen wij naar de sectie liquide middelen. Het totaalbedrag bedrag dat langlopend is bedraagt per ultimo 2020 EUR 3 miljoen.

Mijn Verslag (1)