Bericht van de raad van commissarissen

Met dit bericht doet de raad van commissarissen (RvC) verslag over zijn werkzaamheden, de bijeenkomsten van de RvC en de bijeenkomsten van de commissies van de RvC in het boekjaar 2020.

Het afgelopen jaar

De RvC complimenteert de raad van bestuur (RvB) met de wijze waarop 2020 is verlopen. De RvC is ProRail erkentelijk dat hij er goed in geslaagd is de dienstverlening, rekening houdend met COVID-19 maatregelen, doorgang te laten vinden. Zo is ProRail in staat gebleken de prestaties die met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn overeengekomen te halen. Hoewel deze een vertekend beeld geven, omdat op een aantal momenten de dienstregeling is aangepast, blijft dit een bijzondere prestatie. Hiermee heeft ProRail een essentiële bijdrage geleverd aan de maatschappij door mogelijk te maken dat personen met een vitale functie en goederen op hun bestemming konden komen.

De RvC dankt alle medewerkers van ProRail voor hun inzet gedurende het afgelopen jaar. Medewerkers van de verkeersleidingsposten en andere medewerkers die hun werk op locatie bleven verrichten, deden dat soms in moeilijke omstandigheden.

Raad van bestuur en executive committee

Het jaar 2020 was het eerste volledige jaar waarin de huidige RvB in deze samenstelling heeft gefunctioneerd. De samenwerking in de RvB is ondanks het werken op afstand naar de mening van de RvC goed verlopen.

De CFO, Hans van Leeuwen, heeft de keuze gemaakt om na de algemene vergadering van aandeelhouders van 23 april 2021 zijn bestuurstaken te beëindigen. Hans van Leeuwen heeft de financiële functie geprofessionaliseerd en deze binnen de organisatie van ProRail verder verankerd. ProRail is daarom in staat beter en integraler te sturen. De RvC begrijpt zijn wens om te kiezen voor meer tijd voor zijn familie, maar betreurt zijn vertrek omdat hij zich de afgelopen vijf jaren voortvarend heeft ingezet voor ProRail en er met elkaar goede resultaten zijn behaald. Daar wil de RvC hem hartelijk voor bedanken.

In 2020 waren er verschillende wijzigingen in de executive committee (ExCo). Riet Schroven is per 1 september 2020 aangetreden als directeur Projecten, Roel Salden is langdurig afwezig geweest wegens ziekte en Dimitri Kruik had een sabbatical van enkele maanden. In 2021 keert hij niet meer terug als ExCo-lid. Beiden werden kundig vervangen door Hans Smits respectievelijk Bas Bakker. Arjen Boersma is na een interim-periode aangesteld als directeur ICT naar aanleiding van het vertrek van Henk Bothof per 1 september 2020. Bas Bakker is inmiddels benoemd als directeur Capaciteitsmanagement.

Mijn Verslag (1)